e-Podatki

Weszły w życie. 2006-07-25Od 01.07.2006r. do dzisiaj

25.07.2006.
UR
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. Nr 122, poz. 846, z dnia 10.07.2006
13.07.2006.
OP

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, Dz.U. Nr 108, poz. 738, z dnia 28.06.2006
11.07.2006.
PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 106, poz. 715, z dnia 26.06.2006
07.07.2006.
OPŁ


  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. Nr 121, poz. 844, z dnia 07.07.2006
06.07.2006.
AKC


  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r., Dz.U. Nr 120, poz. 829, z dnia 06.07.2006
04.07.2006.
OP


  • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05, Dz.U. Nr 118, poz. 812, z dnia 04.07.2006
01.07.2006.
OPŁ


  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, Dz.U. Nr 17, poz. 139, z dnia 02.02.2006
Wykaz skrótów:

AKC – akcyza
NIP – ewidencja i identyfikacja
OP – Ordynacja podatkowa
OPŁ – opłaty
OZ – obrót zagraniczny
PDOF – podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP – podatek dochodowy od osób prawnych
SiD – spadki i darowizny
UR - rachunkowość
VAT – podatek od towarów i usług