e-Podatki

Pracodawca funduje - pracownik opodatkowuje. 2006-07-25


Jedną z coraz chętniej stosowanych przez pracodawców form wynagradzania pracowników jest fundowanie im wycieczek a nawet wczasów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Taki rodzaj premii służy przede wszystkim wypoczynkowi, a także wzajemnemu poznaniu się pracowników.

Nie wszyscy jednak pamiętają, że pobyt nad morzem albo w górach sfinansowany przez pracodawcę może spowodować, że wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za miesiąc, w którym korzystał z wypoczynku, będzie znacznie niższe. Stanie się tak, ponieważ wartość świadczenia w postaci wycieczki czy wczasów stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Ww. świadczenia nie zostały zwolnione z opodatkowania, zatem pracodawca ma obowiązek doliczyć ich wartość do pozostałych przychodów pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od łącznych dochodów za dany miesiąc. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, których przedmiotem są usługi zakupione ustala się według cen zakupu (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o pdof). Zatem wartość usług turystycznych, z których korzystali pracownicy, pracodawca powinien ustalić na podstawie cen, po których nabył omawiane usługi.

Jedynie w sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości określenia wartości świadczenia przypadającego na danego pracownika, np. wartość usługi jest określona ryczałtem, nie ma obowiązku ustalania przychodu po stronie pracownika. Jednak w praktyce, w przypadku usług turystycznych w postaci wycieczki czy wczasów, kwota należna organizatorowi ustalana jest od osoby. Pracodawca więc nie powinien mieć problemów z ustaleniem komu takie świadczenie przyznał. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa )