e-Podatki

Podatek od pożyczki. 2006-07-11


W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami na temat opodatkowania od 1 stycznia 2007 r. pożyczek udzielanym najbliższej rodzinie, Ministerstwo Finansów informuje, iż w obecnym stanie prawnym, umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%.

Zwolnione z tego podatku są pożyczki do kwoty 9 637 zł zawierane między małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami. Jeżeli wartość pożyczki przekracza 9 637 zł - strony czynności mają obowiązek zapłacić podatek w wysokości 2% od nadwyżki ponad 9 637 zł.
Zwolnione z podatku są także pożyczki zawierane między innymi podmiotami, o ile łączna wartość pożyczek dokonanych między tymi samymi podmiotami w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie przekracza 1000 zł.
Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 czerwca br. jest korzystniejszy, gdyż zakłada wprowadzenie nowego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do umów pożyczek udzielonych w pieniądzu w kwocie wyższej niż 9 637 zł, których stronami są: małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, macocha i ojczym. Zwolnienie to będzie przysługiwało jednak pod pewnymi warunkami (biorący pożyczkę obowiązany będzie złożyć deklarację PCC-1 w terminie 14 dni od daty zawarcia czynności oraz udokumentować fakt otrzymania pieniędzy w kwocie wyższej niż 9 637 zł np. na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym).
Dopiero w przypadku niespełnienia powyższych warunków, gdy organ podatkowy stwierdzi fakt udzielenia niezgłoszonej przez pożyczkobiorcę pożyczki w toku postępowania, przewiduje się obciążenie takich umów pożyczek 20% stawką podatku.

(źródło: Ministerstwo Finansów)