e-Podatki

Dobroczynność musi być dobrze opisana. 2006-07-04


Żaden przepis nie precyzuje, jaka powinna być treść oraz forma sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywną.

Nie znaczy to jednak, że każdy dokument traktowany przez podatnika jak sprawozdanie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania. Wniosek tej treści wypływa z niedawnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę na kościelnądziałalność charytatywno-opiekuńczą. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w art. 55 ust. 7 uzależnia to od spełnienia dwóch kryteriów formalnych. Podatnik powinien uzyskać od kościelnej osoby prawnej pokwitowanie odbioru kwoty darowizny oraz sprawozdanie o jej przeznaczeniu na działalność charytatywną.

Pan B. dokonał wielu darowizn na rzecz jednej z kościelnych fundacji dobroczynnych. W toku postępowania kontrolnego przedstawił urzędowi kontroli skarbowej wymagane prawem dokumenty, tj. pokwitowanie oraz sprawozdanie. Urząd ustalił, że darowizny były faktyczne, ale sprawozdanie nie spełniało wymogów formalnych, bo powinno drobiazgowo informować, na co fundacja przeznaczyła uzyskane środki. Według urzędu sprawozdanie w rozumieniu ustawy to dokument, który ma formę bilansu. Ponadto powinno być opatrzone oryginalnymi pieczęciami oraz podpisami.

Tymczasem pan B. przedstawił dokument ogólnie stwierdzający, że darowizny przeznaczono m.in. na pomoc niepełnosprawnym. Co więcej, opatrzony pieczęciami za pomocą technik komputerowych. Dlatego dyrektor urzędu wydał decyzję podatkową nieuwzględniającą odliczenia. Pan B. wniósł odwołanie do izby skarbowej. Argumentował, że przepisy prawa nie precyzują, jaka ma być treść i forma sprawozdania. Dyrektor izby utrzymał decyzję w mocy. Pan B. wniósł więc skargę do WSA. Sąd częściowo podzielił argumenty skarżącego, ale rację przyznał organom podatkowym i skargę oddalił. Zdaniem sądu zbyt daleko szedł wniosek organów podatkowych, że sprawozdanie powinno mieć formę bilansu. Odwołując się jednak do definicji słownikowej, sąd zauważył, że sprawozdanie to dokument szczegółowo opisujący przebieg zdarzeń. Ogólne informacje nie czynią zadość wymogom ustawy. Sąd stwierdził też, że sprawozdanie powinno być autentyczne, co oznacza, że dokument zaopatrzony jest w oryginalne, a nie powielane komputerowo pieczęcie i podpisy (sygn. I S. A. /Bd 140/06).

(źródło: Rzeczpospolita 03/07/2006)