e-Podatki

Kłopoty z odwołaniami. 2006-07-04


Dyrektorzy izb skarbowych wydają decyzje uchylające postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, jeśli dotyczyły one interpretacji przepisów, które uległy zmianie. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy środkiem zaskarżenia od tej decyzji powinna być skarga do sądu administracyjnego czy odwołanie się do dyrektora izby skarbowej.

Zgodnie z art. 14b par. 5 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy zmieni albo uchyli postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Coraz częściej zdarza się, że dyrektorzy izb skarbowych – z uwagi na tzw. ostrożność procesową – wydają decyzje uchylające wszystkie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, jeśli dotyczyły one interpretacji przepisów, które uległy zmianie. Dzieje się tak nawet w przypadkach, kiedy zmiana nie ma wpływu na przedmiot danego postanowienia. Nie zawsze przecież jest tak, że przepis będący podstawą prawną uzasadnienia, który uległ zmianie, powoduje niezgodność z prawem decyzji interpretacyjnej.

Podatnik musi jednak mieć możliwość zaskarżenia takiej decyzji. Jednak w praktyce pojawiają się wątpliwości, czy środkiem zaskarżenia powinna być skarga wniesiona do sądu administracyjnego, czy odwołanie się do dyrektora izby skarbowej, który daną decyzję wydał.

Sprawę utrudnia fakt, że nie ma jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych ani praktyki organów podatkowych. Izby skarbowe twierdzą, że decyzja wydana z urzędu przez dyrektora izby skarbowej jest decyzją pierwszoinstancyjną, od której, na podstawie art. 221 i 223 Ordynacji podatkowej podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do dyrektora izby skarbowej. Dopiero od tej drugiej – decyzji wydanej przez dyrektora izby skarbowej, na podstawie art. 53 par. 1 oraz art. 54 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przeciwnego zdania są eksperci.

Twierdzą, że nie można uznać, że analizowane przepisy zawierają odesłanie do przepisów regulujących postępowanie podatkowe w zakresie środków odwoławczych. Zdaniem praktyków ustawodawca przewidział, że środkiem odwoławczym od decyzji uchylającej postanowienie interpretacyjne ze względu na niezgodność z prawem w związku ze zmianą przepisów jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Eksperci radzą, by podatnicy – zanim zdecydują się na wybór jednego ze środków zaskarżenia – sprawdzili, jakie rozwiązania stosuje właściwa izba skarbowa lub sąd administracyjny, który miałby taką skargę rozpatrywać. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 03/07/2006)