e-Podatki

Wszystko o korektach faktur VAT. 2006-07-04


Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług są zobowiązani do wystawiania faktur VAT. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo uregulowane w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT, które określają również przypadki, w których należy dokonać korekty faktur.

Do wystawiania faktur zobowiązani są podatnicy VAT, za których ustawa uznaje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Są nimi również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium Polski.
Należy mieć na względzie, że podatnik nie w każdym przypadku będzie miał prawo obniżenia podatku należnego o każdą kwotę podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Zazwyczaj kwota naliczonego podatku od towarów i usług obniżającego VAT należny wynika z faktur. Z wystawianiem faktur VAT nierozerwalnie wiążą się ich korekty. Obowiązek wystawienia faktury korygującej dotyczy przypadków, kiedy po wystawieniu faktury nastąpiło obniżenie lub podwyższenie ceny lub zostały stwierdzone pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Obniżenie ceny po wystawieniu faktury, które stanowi podstawę do sporządzenia faktury korygującej, następuje zazwyczaj wskutek udzielenia prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont, lub gdy nastąpił zwrot sprzedawcy towarów oraz zwrot nabywcy kwot nienależnych, lub gdy nastąpił zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.
Należy też pamiętać, że podatnicy mogą wystawiać elektronicznie faktury VAT. Przy takich fakturach istnieje także możliwość korekty. Jeśli wystąpił błąd w przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, to podatnik także w tej formie jest zobowiązany do dokonania korekty. Pamiętajmy jednak, że przepisy – w niektórych sytuacjach – uznają za dopuszczalne dokonanie korekty również w formie papierowej. Wyjątek ten ma zastosowanie, gdy zachodzą przeszkody formalne lub techniczne, które uniemożliwiają wystawienie i przesłanie w formie elektronicznej korekty faktury VAT wystawionej w ten sposób. Przede wszystkim chodzi tu o sytuacje, kiedy odbiorca faktur wystawionych w formie elektronicznej cofnął zgodę na ich wystawianie i przesyłanie w tej formie.
Dokonując korekt faktur, podatnicy powinni pamiętać, że bardzo ważne jest w takim przypadku posiadanie dokumentacji potwierdzającej odbiór faktury korygującej przez kontrahenta. Odpowiednia dokumentacja w tym zakresie ma znaczenie na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej. Poza tym sprzedawca, aby mógł zmniejszyć obrót, powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru nie dotyczy jednak eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Faktury VAT jako dokumenty informacyjno-kontrolne powinny być sporządzane w sposób, który umożliwi identyfikację sprzedawcy i nabywcy. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo uregulowane w odpowiednich przepisach, które stanowią również o tym, jak poprawiać błędnie wystawione faktury.
Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług muszą być obowiązkowo dokumentowane fakturami VAT. Powinność ta wynika z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią tego przepisu do wystawiania faktur zobowiązani są podatnicy VAT, za których ustawa uznaje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Są nimi również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium Polski.
PODSTAWA PRAWNA Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). (…)
(źródło: Gazeta Prawna 03/07/2006)