e-Podatki

Nieugięty fiskus nie ułatwi VAT-owcom pomocy dla potrzebujących! 2006-06-27


Niestety, mimo interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Finansów nie zamierza wprowadzić żadnych preferencji w podatku VAT dla przedsiębiorców przekazujących na rzecz potrzebujących własne towary w postaci żywności czy odzieży. Udzielając odpowiedzi na pismo RPO w dniu 22 maja 2006 r. Ministerstwo wyjaśniło, że zarówno przepisy o VAT, jak i VI Dyrektywy nie dają możliwości wprowadzenia ulg w podatku VAT w omawianych przypadkach.

W myśl art. 7 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności ich darowizny na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Ministerstwo podkreśliło, że nie każde nieodpłatne przekazanie przykładowo żywności czy odzieży podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem. "Nienaliczanie podatku od nieodpłatnego przekazania towarów dotyczy przypadków, w których podatnik nie korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym przekazaniem."
Zauważyć jednak należy, że brak prawa do odliczenia VAT od nabywanych na potrzeby firmy towarów czy usług wystąpi tylko w ściśle określonych przypadkach, przykładowo gdy nabycie wiąże się ze sprzedażą zwolnioną z VAT. Zatem niewiele będzie takich sytuacji, w których nabycie to nie będzie uprawniać podatnika do odliczenia podatku VAT. Czyli podane przez Ministerstwo rozwiązanie dotyczyć będzie bardzo wąskiego grona zainteresowanych.

Ministerstwo argumentując swoje stanowisko wyjaśniło, że przyjęcie innego rozwiązania tego problemu doprowadziłoby do tego, że przekazywane towary nie byłyby w ogóle opodatkowane podatkiem VAT. Takie postępowanie w omawianym przypadku nie byłoby zgodne z uregulowaniami wynikającymi z przepisów VI Dyrektywy. Bowiem przepisy dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa na cele z nim niezwiązane odpowiadają regulacjom zawartym w VI Dyrektywie.

(źródło: Gazeta Podatkowa 26/06/2006)