e-Podatki

Opodatkowanie ryczałtem w VAT. 2006-06-27


Przyjęte przez rząd zmiany w podatkach wprowadzają opodatkowanie ryczałtem w VAT. Jednak ryczałt VAT będzie dostępny tylko niewielu podatnikom.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian, który wprowadzi możliwość płacenia ryczałtu w VAT. Z korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania VAT będą wyłączeni przedsiębiorcy dokonujący np. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, eksportu towarów lub też zatrudniający na umowę o pracę więcej niż dwóch pracowników. Będą mogli natomiast z niej skorzystać podatnicy – osoby fizyczne, których wartość sprzedaży łącznie nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym równowartości 35 000 euro. Muszą oni też świadczyć usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.

Wybór ryczałtu ma się odbywać poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Powinny się w nim znaleźć informacje o zakresie świadczonych usług z podaniem nazw miejscowości, w których usługi te są świadczone. Zawiadomienie będzie składane do końca kwartału poprzedzającego ten, od którego podatnik będzie stosował ryczałt. Stawka ryczałtu będzie zależeć od branży, w jakiej działa podatnik i liczby mieszkańców w miejscowości prowadzenia działalności. Wyniosą one od 210 do 410 zł.

Stawki będą odpowiednio podwyższane, jeśli podatnik zdecyduje się na zatrudnienie w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dodatkowych osób. Jeśli zatrudniona zostanie jedna osoba, stawka ryczałtu wzrośnie o 20 proc., w przypadku zatrudnienia dwóch osób o 40 proc.

Do podatników, korzystających z ryczałtu VAT będą stosowane pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie będą mogli obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz wykazywać w fakturach kwoty podatku. Dodatkowo będą oni zobowiązani do prowadzenia dziennej ewidencji obrotów, do składania skróconej deklaracji podatkowej, a także do wpłacania – bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego – podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, za który płacony jest ryczałt.

Rezygnacja z tej formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż od rozliczenia za okres następujący po upływie ośmiu kwartałów, w trakcie których podatnik rozliczał się w tej formie. Niezbędne będzie również pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym podatnik rozliczał się w formie ryczałtu. Podatnik, który utraci prawo do rozliczania się w formie ryczałtu lub z niego zrezygnuje, będzie ponownie mógł korzystać z tej formy opodatkowania dopiero po upływie trzech lat.

(źródło: Gazeta Prawna 24/06/2006)