e-Podatki

Masz wątpliwości, kto płaci podatek, zajrzyj do rozporządzenia. 2006-06-27


Od 1 lipca znikną wątpliwości związane z opodatkowaniem niektórych usług. Nie jest to skutek nowelizacji ustawy o VAT, ale wejścia w życie unijnych przepisów.

(…) Wprowadza je rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do VI dyrektywy (opubl. DzUrz. Unii Europejskiej L 228). Przepisy tego rozporządzenia obowiązują w Polsce bezpośrednio (w przeciwieństwie do dyrektywy nie wymagają implementacji). Część z nich (dotyczące podstawy opodatkowania w razie płatności kartą płatniczą) weszła w życie już 1 stycznia br. Reszta zacznie obowiązywać od 1 lipca.
Rozporządzenie określa miejsce opodatkowania wielu usług transgranicznych, doprecyzowuje wątpliwe kwestie. Oto czego dotyczą najważniejsze regulacje.

Montaż towarów to usługa, nie dostawa
Rozporządzenie jednoznacznie określa, że jeśli podatnik jedynie montuje różne części maszyny dostarczone mu przez klienta, to jest to świadczenie usług, a nie dostawa towarów (co obecnie może budzić wątpliwości). Miejscem świadczenia takich usług, a więc i ich opodatkowania (poza przypadkami, gdy montowane towary stają się częścią nieruchomości) jest miejsce, w którym zostały one fizycznie wykonane. Jeżeli jednak usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany na VAT UE w innym kraju niż kraj faktycznego wykonania usługi i poda nadany mu tam NIP UE, wówczas usługę uznaje się za świadczoną (i opodatkowaną) w kraju, który nadał ten NIP. Pod warunkiem że towar zostanie wysłany lub przewieziony poza terytorium kraju, w którym usługa została faktycznie wykonana (w przeciwnym razie miejscem jej opodatkowania będzie kraj, w którym została faktycznie wykonana).

Usługi pośrednictwa
W rozporządzeniu doprecyzowano, że świadczenie przez pośredników usług określonych w art. 9 ust. 2 lit. e tiret siódme VI dyrektywy (m.in. reklamowych, konsultantów, inżynierów, prawników, księgowych, przetwarzania danych i dostarczania informacji, przeniesienia praw do autorskich praw majątkowych, patentów, znaków towarowych) obejmuje również usługi świadczone przez pośredników, którzy działają:
> w imieniu lub na rzecz usługobiorcy,
> w imieniu lub na rzecz usługodawcy.
Takie usługi są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tzw. usług niematerialnych (co do zasady w kraju siedziby nabywcy - patrz tabela poniżej).

Usługi elektroniczne
Rozporządzenie doprecyzowuje i rozszerza definicję usług elektronicznych (także opodatkowanych na zasadach dotyczących usług niematerialnych). Wynika z niego, że do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Art. 11 i załącznik I do rozporządzenia wymienia długą listę takich usług (wśród nich są m.in. produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, witryny i strony internetowe). Art. 12 z kolei określa, które usługi nie są usługami elektronicznymi (m.in. usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty - jeżeli Internet jest tylko medium pozwalającym na bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, usługi telefoniczne świadczone przez Internet, dostęp do Internetu i stron www, płyty CD-ROM, dyskietki, kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM, usługi świadczone przez prawników i doradców finansowych udzielających porad za pośrednictwem poczty elektronicznej). Nie jest to jednak lista wyczerpująca, a jedynie przykładowa.

Przyczepa to też środek transportu
Rozporządzenie określa też, że przyczepy i naczepy, a także wagony kolejowe uważa się za formy środków transportu do celów art. 9 ust. 2 lit. e tiret 8 VI dyrektywy. Przepis ten mówi, że na zasadach przewidzianych dla usług niematerialnych opodatkowane są także usługi najmu rzeczy ruchomych, z wyjątkiem wszelkich rodzajów środków transportu. Oznacza to, że wynajem przyczep, naczep i wagonów kolejowych - będących środkami transportu, jest opodatkowany nie w kraju siedziby usługobiorcy (jak przy usługach niematerialnych), a w kraju, w którym siedzibę ma usługodawca (gdy usługa jest świadczona przez polskiego usługodawcę, to on rozlicza podatek w Polsce, jeśli natomiast usługobiorcą usługi świadczonej przez zagranicznego kontrahentajest polski podatnik, to nie jest to dla niego import usługi).

Sprzedaż wysyłkowa
Ważne postanowienia dotyczą sprzedaży wysyłkowej. Jest ona opodatkowana w państwie, z którego wysyłany jest towar - pod warunkiem że nie został przekroczony limit wartości wysyłanych towarów, określony przez państwo przeznaczenia towaru. Po jego przekroczeniu sprzedaż jest opodatkowana w państwie przeznaczenia (sprzedawca musi się więc zarejestrować za granicą i tam rozliczyć podatek). Wątpliwości budziło to, czy po przekroczeniu limitu w państwie przeznaczenia opodatkowana jest cała sprzedaż wysyłkowa za dany rok, czy tylko transakcje przekraczające limit. Z rozporządzenia wynika, że tylko transakcje wykonane po przekroczeniu limitu. Jednak pod warunkiem, że dostawca:
> przed przekroczeniem limitu nie wybrał opodatkowania w państwie przeznaczenia (taka opcja jest możliwa),
> nie przekroczył limitu w ubiegłym roku.


Zwrot VAT dla podróżnych
Od 1 lipca, ustalając, czy podróżnemu spoza Wspólnoty dokonującemu zakupów na terenie Polski przysługuje zwrot VAT ("Tax Free"), czyli czy został osiągnięty minimalny próg wartości dostawy wynoszący 200 zł, będzie się brać pod uwagę wartość jednej faktury. Nie będzie można sumować różnych faktur, dopuszczalne będzie natomiast sumowanie wartości różnych towarów ujętych na tej samej fakturze. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 22/06/2006)