e-Podatki

Błąd podatnika może być również błędem urzędnika. 2006-06-20


Osoby składające deklarację mogą mieć pewność, że zanim organy podatkowe uruchomią postępowanie kontrolne, same poprawią ich dokument lub wezwą je do wyjaśnienia.

(…) Urzędnik ma obowiązek poprawić oczywistą omyłkę lub błąd rachunkowy w deklaracji PIT, CIT czy VAT, ale tylko jeśli pomyłka dotyczy kwoty do 1 tys. zł. W pozostałych sytuacjach musi zawiadomić podatnika o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Gdy tego nie uczyni, naruszy prawo. Przepisy nakładające na organy podatkowe obowiązek samodzielnego korygowania deklaracji lub dołączonego do niej załącznika obowiązują od 1 września 2005 r. (art. 274 ordynacji podatkowej, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Oczywiste omyłki

Za błąd rachunkowy lub oczywistą omyłkę można uznać przypadki:
> gdy wykazane w deklaracji sumy nie będą się zgadzały z sumowanymi lub
> gdy popełniono inne błędy arytmetyczne albo
> pominięto przez pomyłkę dane uwzględnione w prawidłowym wyniku.

Czy za oczywistą omyłkę można jednak uznać nieprawidłowo zastosowaną stawkę VAT (np. zamiast 22 proc. 7 proc.)? Podatnik może oczekiwać, że tak, a organ podatkowy może uważać co innego. Ale nawet jeśli sam jej nie poprawi (ponieważ kwota przekracza 1 tys. zł), powinien wezwać podatnika do korekty.

Wezwanie do korekty

Do poprawienia innych błędów (niż błędy rachunkowe i oczywiste omyłki) urząd również jest zobowiązany wezwać podatnika. Jeśli dostrzeże, że np. kwota podatku naliczonego jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do zakupów, albo kwota podatku należnego nieproporcjonalnie niska w stosunku do obrotu, to musi wezwać podatnika do korekty. Przy czym chodzi o wszelkie błędy. (…)

(…) Brak zgody podatnika

Po dokonaniu korekty organ jest zobowiązany doręczyć podatnikowi skorygowaną i uwierzytelnioną kopię deklaracji razem z informacją o zmianach wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty podatku do zwrotu, wysokości straty. A jeśli podatnik nie zgadza się ze zmianami, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 19/06/2006)