e-Podatki

Dozwolone dwie formy opodatkowania. 2006-06-13


Wybór opodatkowania stawką liniową w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w spółce cywilnej nie wyklucza możliwości korzystania z ryczałtu w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.

W 2006 roku podatnik złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania stwierdzając, że jako wspólnik spółki cywilnej będzie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów, a dochód opodatkuje 19-proc. podatkiem liniowym.

Natomiast samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą opodatkuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym i będzie prowadził ewidencję przychodu.

Podatnik uważa, że można korzystać z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT), równocześnie osiągając przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, że w myśl art. 9a ustawy o PIT podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne przy uwzględnieniu skali podatkowej, jednak podatnicy mogą wybrać inny sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj.:

• opodatkowanie przy zastosowaniu formy określonej w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu warunków wynikających z tej ustawy,
• opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy 19-proc.).

Jeżeli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie i w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej albo w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, to wybór sposobu opodatkowania na zasadach podatku liniowego PIT dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT.

Zasada ta nie będzie miała zastosowania do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zatem wybór sposobu opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego dotyczy dochodów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o PIT. Natomiast przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których stosuje się przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku, mogą być opodatkowane na zasadach określonych w tej ustawie.


Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 25 maja 2006 r. (nr PF-II-41180/INT/2/KJ/06).

(źródło: Gazeta Prawna 13/06/2006)