e-Podatki

Terminy miesięczne 2014-12-17Terminy miesięczne.


Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)
 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)

 • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
 • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)
 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12),
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni *)

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
Terminy kwartalne.

Do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału (25.01.;25.04.;25.07.;25.10.) *)

 • rozliczenie kwartalne podatku VAT dla małych podatników (VAT-7K)
 • informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów przez podatników VAT UE (VAT UE/A, VAT UE/B)
Do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego *)

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K)
Terminy płatności podatków leśnego, rolnego, od nieruchomości:
15 marca,
15 maja,
15 września
15 listopada roku podatkowego.

Terminy roczne.

Termin płatności podatku od środków transportu:
15 lutego - I rata ,
15 września - II rata każdego roku.

14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nie później jednak niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego *)

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R)
14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego *)

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R)
*) Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. (art. 12 par. 5 ustawy Ordynacja podatkowa)