e-Podatki

Niewłaściwe zachowanie jest podejrzane 2006-05-31


Jeżeli nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych czy zaniżanie dochodów będących przedmiotem opodatkowania wywołują uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania podatkowego, to jest to podstawa do zabezpieczenia.

W 2005 roku podatnik otrzymał decyzję o zabezpieczeniu przybliżonej kwoty należności podatkowych. Zabezpieczenie dotyczyło toczącego się postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów. W decyzji podniesiono, że zachodzi uzasadniona obawa niewykonania przez podatnika zobowiązania.

Podatnik zakwestionował zabezpieczenie, a sprawa trafiła na wokandę wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jego ocenie do zgodnego z prawem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed terminem płatności niezbędne jest wystąpienie chociażby jednej z przesłanek. Podatnik musi trwale nie uiszczać wymaganych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonywać czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Żadna z powyższych okoliczności w sprawie nie ma miejsca.

WSA przypomniał jednak, że Ordynacja podatkowa w określonych sytuacjach daje organom podatkowym prawo do zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed terminem płatności. Sąd zwrócił uwagę, że ustawodawca użył w tym przypadku zwrotu „w szczególności”. To przesądza o tym, że przytoczono jedynie przykładowe okoliczności mogące wskazywać na zasadność zastosowania zabezpieczenia. Ich stwierdzenie zwiększa prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania podatkowego, jednakże nie zawsze musi mieć miejsce.

Również inne niewłaściwe zachowania podatnika, jak chociażby nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych czy też zaniżanie dochodów będących przedmiotem opodatkowania, mogą stanowić podstawę do zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Oczywiście, jeżeli wywołują uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania podatkowego. W ocenie WSA organ podatkowy, w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, w sposób szczegółowy przedstawił przesłanki zastosowania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego skarżącego. Przybliżona wysokość zobowiązania podatkowego, jak również sytuacja majątkowa i finansowa podatnika wskazują, iż zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego – zgodził się sąd. Podkreślił również, że rozstrzygnięcie w przedmiocie zabezpieczenia jest w każdym przypadku przedmiotem uznania organu podatkowego. Obejmuje ono rozsądną ocenę istnienia ustawowych przesłanek oraz, przede wszystkim, skorzystanie bądź nieskorzystanie z zabezpieczenia w razie ich stwierdzenia.

Źródło: Gazeta Prawna