e-Podatki

Urzędową interpretację może uchylić tylko nowa decyzja 2006-05-31


Często się zdarza tak, że urzędy skarbowe nieprawidłowo informują podatników, że odpowiedzi tracą moc od razu gdy zmieni się przepis, którego dotyczyło pytanie.

Największą zaletą interpretacji udzielanych podatnikom przez urzędy skarbowe jest ich moc wiążąca. Muszą się do nich stosować organy podatkowe oraz kontroli skarbowej. Ordynacja podatkowa wyraźnie stanowi, że odpowiedź na pytanie podatnika może zostać zmieniona lub uchylona tylko w drodze decyzji. Można ją wydać w ściśle określonych wypadkach. Jednym z nich jest niezgodność z prawem interpretacji wynikająca ze zmiany przepisów.

Decyzja zmieniająca lub uchylająca taką odpowiedź wywiera skutek, począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następny po jej doręczeniu. Gdy dotyczy ona podatków rozliczanych w cyklu rocznym (czyli przede wszystkim dochodowych), zmianę trzeba uwzględnić dopiero od początku następnego roku. Tymczasem niektóre urzędy skarbowe zamieszczają błędną adnotację, że interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Można je znaleźć m.in. w postanowieniu Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik z 8 lutego 2006 r. (nr PB415/125/05/DD) czy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z 3 stycznia 2006 r. (nr PDN/4158/Int-119/05).

Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie powiedział, że tego rodzaju informacje zamieszczane w interpretacjach nie wywołują żadnych skutków prawnych. Są one mylące dla podatnika i nie powinny się znajdować w odpowiedziach na ich pytania. Dodaje, że zmiana interpretacji urzędu skarbowego w każdym wypadku wymaga doręczenia podatnikowi decyzji wydanej przez dyrektora izby skarbowej lub innego właściwego organu odwoławczego (dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze).

Źródło: Rzeczpospolita