e-Podatki

Jak skutecznie starać się o umorzenie podatku. 2006-04-25


Podatnik, który ma trudną sytuację i nie stać go na zapłatę podatku, może starać się o jego umorzenie. Aby tak się stało, potrzebny jest wniosek.

(…) Umorzenie podatku to nic innego jak możliwość niepłacenia przez podatnika podatku. Z obowiązku tego zwalnia podatnika sam organ podatkowy. Nic zatem dziwnego, że umorzenie jest instytucją wyjątkową, stosowaną naprawdę w szczególnych sytuacjach. Inne ulgi, z których za przyzwoleniem organu podatkowego może skorzystać podatnik, nie wywołują aż takich skutków. Przy odroczeniu podatnik nadal musi zapłacić podatek, tyle że w późniejszym terminie. Podobnie w przypadku rozłożenia na raty. Tu również podatek trzeba zapłacić, tyle że w późniejszym terminie i nie jednorazowo, ale w ratach.

Trzeba wykazać interes...

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej wynika z art. 67a Ordynacji podatkowej. Aby jednak można było w ogóle starać się o umorzenie, muszą zaistnieć ściśle określone przesłanki. Przepis stanowi wyraźnie, że umorzenie może nastąpić tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Pojęcia te na pierwszy rzut oka niczego nie wyjaśniają.

Podatnicy muszą zdawać sobie sprawę także z tego, że stan majątkowy i finansowy podatnika wcale nie gwarantuje im, że uzyskają umorzenie zaległości podatkowej. Czy tak się stanie, podatnik dowie się, gdy organ podatkowy podejmie decyzję. Jaka będzie to decyzja – podatnik nie ma pewności. W końcu wybór rozstrzygnięcia należy do organu. A to oznacza, że organ może, ale wcale nie musi, przychylać się do prośby podatnika. Decyzja organu ma w końcu charakter uznaniowy.

...i złożyć wniosek...

Bardzo ważne jest też to, by podatnik złożył wniosek. Organ podatkowy nie domyśli się sam, z własnej inicjatywy, że podatnik potrzebuje pomocy i że trzeba umorzyć mu określoną zaległość podatkową. Wprawdzie w pewnych sytuacjach organ podatkowy podejmuje taką decyzję z urzędu, ale zasadą jest to – że aby można było uzyskać decyzję umarzającą zaległość podatkową, niezbędny jest wniosek podatnika.

Wniosek o umorzenie podatku lub zaległości podatkowej najlepiej wysłać pocztą listem poleconym lub złożyć osobiście, żądając potwierdzenia jego złożenia. Jak każdy wniosek, również i ten trzeba opłacić znakiem opłaty skarbowej o wartości 5 zł.

...lub czekać na urząd

Decyzję o konieczności umorzenia zaległości podatkowej z urzędu, a więc bez konieczności składania odrębnego wniosku, organ podatkowy podejmuje tylko wtedy, gdy:
• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
• kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
• kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;
• podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

4 KROKI - Jak sporządzić wniosek

1 • Przeanalizuj swoją sytuację. Przed sporządzeniem wniosku podatnik powinien zastanowić się, czy jego sytuacja jest wyjątkowa i czy zagraża jego dalszej egzystencji, a tym samym czy podatnik może liczyć na przyznanie ulgi.

2 • Napisz pismo. Aby z ulgi skorzystać, konieczne jest przygotowanie wniosku, gdzie niezbędne jest określenie, kto wnioskuje o ulgę. Należy podać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP. Należy również określić organ podatkowy, do którego kierowana jest prośba, podając nazwę organu i jego adres. Wniosek adresujemy zawsze do naczelnika. Niezbędne jest też określenie zakresu żądania, czyli jakie należności mają być odroczone.

3 • Przygotuj uzasadnienie. W uzasadnieniu wniosku pomogą wszelkie dokumenty potwierdzające złą sytuację podatnika. Przyda się zatem każde zaświadczenie czy dokument potwierdzający krytyczną sytuację, np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z zakładu pracy czy potwierdzające status bezrobotnego.

4 • Nie zapomnij o podpisie. Wniosek trzeba koniecznie podpisać, przy czym powinien być to podpis własnoręczny. (…)


(źródło: Gazeta Prawna 25/04/2006)