e-Podatki

Najnowsze zmiany w prawie 2017-10-03


3 października weszły w życie:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z  2017r., poz. 1752)

  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b pkt 1 lit. b–d i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli sporządzanych przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi oraz o której mowa w art. 25a ust. 2d pkt 2-6 ustawy PIT, tj. dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych.

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z  2017r., poz. 1753)

  Rozporządzeniem został określony szczegółowy zakres informacji wymienionych w art. 9a ust. 2b pkt 1 lit. b–d i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli sporządzanych przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi oraz o której mowa w art. art. 9a ust. 2d pkt 2–6 ustawy CIT, tj. dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych.

 

2 października weszły w życie:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1815)

  Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, rozporządzeniem określono:
  1) wnioski, dla których w unijnym prawie celnym nie określono szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych wnioskach, a także takie wymogi;
  2) wymogi dla danych zamieszczanych w deklaracji do czasowego składowania i powiadomieniu o przybyciu;
  3) dokumenty załączane do wniosków, deklaracji i powiadomień.

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. z  2017r., poz. 1807)

  Rozporządzeniem zarządzono utratę mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. poz. 1299).

 

1 października weszły w życie:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z  2017r., poz. 1757)

  Określony został wzór:
  1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A(1),
  2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S(1).
  Deklaracje w postaci papierowej sporządzone według wzoru dotychczasowego, mogą być składane do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323).

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z  2017r., poz. 1802)

  Rozporządzenie określa:
  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

  Rozporządzeniem wprowadzono możliwość podpisywania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące"):
  - formularzy w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-8, VAT-9M, VAT-10,VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26,
  - informacji IGH-1,
  - wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol.

  Ponadto zgłoszenia AKC-R, AKC-Z, i GHD-1 oraz wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol mogą być opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

  Straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

 

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl