e-Podatki

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018 roku 2017-08-23


Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2017.

Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć rocznie:

 1. od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

 2. od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

Stawki podatku od środków transportowych

Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

 1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł,
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł,
  • powyżej 9 ton – 1640,70 zł;

 2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – 3130,90 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 – 1914,13 zł;
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całko-witej zespołu pojazdów:
  • do 36 ton włącznie – 2419,98 zł,
  • powyżej 36 ton – 3130,90 zł

  – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

 5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 – 1640,70 zł;
 6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
  • do 36 ton włącznie – 1914,13 zł,
  • powyżej 36 ton – 2419,98 zł

  – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł,
  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2449,37 zł.

 

Stawki opłat

Rada gminy, w drodze uchwały określa również zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,22 zł dziennie,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie,
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,33 zł dziennie,
 • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,24 zł rocznie od jednego psa,
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.