e-Podatki

Nowe formularze CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT/BR – rozporządzenie MRiF 2017-06-28


Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1191) określono nowe wzory deklaracji:

  1. CIT-8 (25) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. CIT-8A (12) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. CIT-8B (11) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  4. CIT-8/O (12) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
  5. CIT/BR (3) - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową.

Wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie weszło w życie 23 czerwca 2017 roku.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl