e-Podatki

Wszelkie inicjatywy gospodarcze należy zaczynać w kancelarii doradcy podatkowego 2017-05-16


Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najlepszą gwarancją tego, że podatnicy przedostaną się przez „gąszcz” skomplikowanych i niejasnych przepisów i zapłacą dokładnie tyle podatku, ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

11 maja obchodzony jest Dzień Doradcy Podatkowego - zawodu zaufania publicznego wykonywanego przez ponad 9 tysięcy osób w Polsce. Samorząd zawodowy działa w Polsce od 21 lat. Z okazji rocznicy przedstawiciele tej profesji spotkali się w Filharmonii Narodowej, aby podsumować bogaty dorobek naukowy i wymienić się doświadczeniami.

Obecnie trwają prace nad ordynacją podatkową i założeniami ogólnymi prawa podatkowego. Przedstawiciele KRDP postulują, by m. in. uporządkować kwestie dotyczące procedury podatkowej i zredukować w ustawach regulujących materialne prawo podatkowe przepisy o charakterze technicznym i proceduralnym.

„Polski system podatkowy to zbiór niespójnych i przypadkowych regulacji. Ustawy podatkowe zawierają zbyt wiele przepisów technicznych i proceduralnych” - powiedziała prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Jak podkreśliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, znaczną część ustaw podatkowych należy napisać od nowa, tak by były one czytelne i przejrzyste dla polskiego podatnika. Nie oznacza to totalnej rewolucji, bo wiele regulacji powinno pozostać w niezmienionym kształcie, natomiast należy je „wewnętrznie” uporządkować. Zaznaczyła też, że w ciągu najbliższych lat rola doradcy podatkowego nie ulegnie zmianie.

„Nadal będziemy prowadzić polskiego podatnika poprzez meandry prawa podatkowego, po to żeby mógł podejmować racjonalne decyzje gospodarcze” - powiedziała. Przedsiębiorca powinien korzystać z pomocy doradcy, który jest w stanie ocenić skutki podatkowe wdrażanych rozwiązań i podpisywanych umów.

Hanna Szarpak, wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaznaczyła, że obecnie w polskim systemie podatkowym występują dwie tendencje. Pierwsza z nich dotyczy jego uszczelnienia poprzez wprowadzenie represyjnych środków za nieprzestrzeganie przepisów. Natomiast druga skupia się na kreowaniu przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, inwestować i tworzyć miejsca pracy.

„Doradcy podatkowi widzą, że trzeba działać tak, aby represyjne działania aparatu skarbowego dosięgały tylko przestępców, którzy świadomie nadużywają systemu podatkowego, aby wyłudzić pieniądze dla siebie. Z drugiej strony uczciwych podatników trzeba chronić, pomagać im wypełniać obowiązki podatkowe, zmniejszać biurokrację” - powiedziała Hanna Szarpak. Dodała, że zmiany związane z wynagrodzeniami urzędników administracji skarbowej również przyczyniłyby się do stworzenia przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców.

„Premie pracowników urzędów skarbowych czy celno-skarbowych powinny być uzależnione od wzrostu podatków deklarowanych dobrowolnie przez samych podatników. Natomiast premie służb specjalnie przeznaczonych do zwalczania przestępczości - od wykrytych nadużyć” - wskazała wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Według Szarpak, ważne jest również zmniejszenie biurokracji. Jako przykład podała obecnie funkcjonujące progi, powyżej których występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w Polsce dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„MŚP brakuje środków na wypełnienie tych obowiązków. Zgodnie z wytycznymi OECD i rekomendacjami UE, podatnicy nie powinni ponosić nieproporcjonalnie wysokich kosztów i ciężarów sporządzenia dokumentacji. W związku z tym obowiązek dokumentacyjny powinien zaczynać się od obrotu znacznie wyższego niż 2 mln euro” - zaznaczyła Hanna Szarpak.

„Jak widać pole działania doradcy podatkowego jest szerokie, dlatego nasze uprawnienia powinny się powiększać - chodzi szczególnie o możliwość reprezentacji przedsiębiorców w sądzie w sprawach ubezpieczeń społecznych, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i udział w sprawach karno-skarbowych” - podkreśliła Hanna Szarpak.

Choć zawód doradcy podatkowego jest najmłodszym zawodem prawniczym w Polsce, w ubiegłym roku obchodził swoje 20-lecie, to nasza obecność w życiu społecznym jest coraz bardziej widoczna -zaznaczyła dr Agnieszka Zasikowska, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Zawód ten jest gwarantem równowagi pomiędzy interesem finansowym państwa a indywidualnym interesem podatnika i stoi na straży tego, aby żaden podatnik nie płacił wyższych podatków, niż wynika to z przepisów prawa.

„Pełnimy również funkcję asekuracyjną przejmując na siebie odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych naszych klientów, dzięki czemu biznes może się bezpiecznie rozwijać. Doradzamy w sytuacjach gdzie występują trudne operacje gospodarcze, gdy pojawiają się spory z fiskusem, czy prowadzone są postępowania podatkowe. Bronimy racji naszych klientów w urzędach i reprezentując ich w sądach administracyjnych. Zawsze patrzymy na biznes od strony ryzyka podatkowego i dzięki temu przedsiębiorcy śpią spokojniej” - podkreśliła dr Zasikowska.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć sporów z fiskusem, surowych kar za nieprawidłowości podatkowe, a nawet bankructwa powinni na stałe współpracować z doradcą podatkowym.

„Wszystkie inicjatywy gospodarcze wymagają współpracy z doradcą podatkowym i to od samego początku istnienia firmy. Początkującym biznesmenom służy zainicjowana przez naszych kolegów z Wielkopolski ogólnokrajowa akcja Start Biznes. To, że nie narzekamy na brak pracy świadczy o tym, że świadomość potrzeby korzystania z usług doradców podatkowych wzrasta, szczególnie wśród przedsiębiorców” - wskazała dr Agnieszka Zasikowska.

Pole działania doradcy podatkowego jest szerokie. Jednak, aby system podatkowy w Polsce był efektywny, KRDP widzi potrzebę jego uproszczenia i uszczelnienia. Musimy jednak pamiętać, że na stopień trudności rozliczeń podatkowych wpływają w dużej mierze skomplikowane realia prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjność procesów gospodarczych.

Jan Wasilewski, sekretarz Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP wskazał, że rolą i powołaniem doradców podatkowych jest nie tylko pomoc i reprezentowanie podatników w przytrafiających się sporach z organami podatkowymi, ale przede wszystkim zapewnienie wyspecjalizowanego, profesjonalnego i rzeczowego wsparcia w prawidłowym zrozumieniu i zastosowaniu przepisów prawa podatkowego w konkretnych i często skomplikowanych sprawach, których ustawodawca wprost nie przewidział.

„Mówiąc obrazowo, skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najlepszą gwarancją tego, że się przez `gąszcz` skomplikowanych i niejasnych przepisów przedostaniemy - odprowadzając dokładnie tyle podatku, ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa” - podkreślił Wasilewski. Dodał, że doradcy podatkowi są ustawowo zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem zawodu.

„Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie i obejmuje również zakaz przesłuchiwania doradców podatkowych jako świadków co do faktów i okoliczności objętych tajemnicą zawodową” - poinformował sekretarz Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Z tego obowiązku może doradcę podatkowego zwolnić jedynie sąd, wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

„Przepisy o tajemnicy zawodowej są gwarancją tego, że rozmawiając z doradcą podatkowym, wszystkie informacje, które mu przekażemy, zostaną zachowane w poufności, a nikt niepowołany nie będzie miał do nich dostępu” - zaznaczył Wasilewski.

Jak wskazał Andrzej Kapczuk, wiceprzewodniczący Mazowieckiego Oddziału KIDP, zauważalny jest wyraźny wzrost liczby osób, które decydują się zostać doradcą podatkowym.

„Jest to zawód atrakcyjny i z przyszłością. Zmieniają się przepisy podatkowe oraz całe otoczenie prawne i to zapewne przyciąga absolwentów studiów prawniczych i ekonomicznych do naszej profesji” - zauważył Andrzej Kapczuk.

Obecnie na liście uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego widnieje ponad 13 tys. nazwisk. Natomiast aktywnych zawodowo jest około 9 tys. osób w całej Polsce w tym 2 tys. na Mazowszu.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych już po raz czwarty zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską "Podatki są proste jak drut". Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas obchodów Dnia Doradcy Podatkowego w Filharmonii Narodowej. Laureatem został mgr Tomasz Czerniawski, absolwent UW, za pracę pt. "Zasada nieszkodzenia jako istota instytucji interpretacji podatkowych”. Promotorem zwycięskiej pracy była prof. dr hab. Hanna Litwińczuk.

Zawód doradcy podatkowego pojawił się w Polsce po transformacji politycznej i gospodarczej zapoczątkowanej w 1989 roku, kiedy na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania podatku.

Pierwsze kancelarie podatkowe i firmy doradztwa podatkowego powstały na początku lat 90. Wtedy pojawiła się potrzeba uregulowania profesji doradcy podatkowego.

Ustawa o doradztwie podatkowym została uchwalona przez Sejm 5 lipca 1996 r. Następnie, 11 maja 2001 r., w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, na mocy której minister finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Materiał powstał we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

 

Źródło: Centrum Prasowe PAP