e-Podatki

Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych – zmiana rozporządzenia 2017-04-19


W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 762).

Obecnie, kwestię praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1401), które zostało wydane na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 poz. 794 i 1948).

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz § 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w:
a) izbie administracji skarbowej,
b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c) samorządowych służbach finansowych,
d) samorządowym kolegium odwoławczym

– jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, wlicza się także zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

Również na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2017 roku.