e-Podatki

Zmiany w ustawie PIT i CIT 2016-10-04


Celem ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność – tworząc warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Celem ustawy jest także uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych) oraz zmianę przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych.

W tym celu nowelizacja:
  • doprecyzowuje w ustawie o PIT oraz wprowadza w ustawie o CIT katalog przypadków, w których dochód podatnika podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • określa zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni,
  • uszczegóławia regulacje dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujące się do pojęcia unicestwienia praw inkorporowanych przez udziały (akcje),
  • uściśla przesłanki stosowania warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako podstawy dla zastosowania zwolnienia (wyłączenia) z opodatkowania dochodu powstałego w związku z łączeniem lub podziałem spółek oraz rozszerza możliwość stosowania tego warunku do transakcji wymiany udziałów,
  • doprecyzowuje w ustawie o CIT wymóg skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła, zgodnie z którym spółka oraz zakład zagraniczny, otrzymujące należności licencyjne i odsetki, muszą być ich rzeczywistymi właścicielami (ang. beneficial owner).
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r. Natomiast 28 września wszedł w życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowoutworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.


Źródło: prezydent.pl; ISAP