e-Podatki

Przedłużenie terminu do wysyłania ewidencji VAT w strukturze JPK 2016-09-06


25 sierpnia weszło w życie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1337) przedłużono niektórym podatnikom, do dnia 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji ewidencji zakupu i sprzedaży prowadzonych dla celów podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem przedłużony został do dnia 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:
 1. organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom oraz urzędom obsługującym te organy, w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228);
 2. innym niż wymienione w pkt 1 państwowym jednostkom budżetowym;
 3. jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
 4. związkom metropolitalnym;
 5. samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego;
 6. agencjom wykonawczym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 7. instytucjom gospodarki budżetowej;
 8. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
 10. podmiotom leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.3));
 11. szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);
 12. Polskiej Akademii Nauk i utworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym;
 13. instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311);
 14. państwowym i samorządowym instytucjom kultury;
 15. jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;
 16. parkom narodowym;
 17. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 18. Narodowemu Bankowi Polskiemu;
 19. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przepis ten ma zastosowanie do informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, składanej za miesiące, które przypadają od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku.