e-Podatki

Nowa deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług 2016-08-23


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-IM (4) i VAT-IM/A(2).

Wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług został określony w załączniku do rozporządzenia.

Dostosowanie wzoru deklaracji dotyczy zmian wynikających z nowego brzmienia art. 33b ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym pojedyncze pozwolenie zastąpione zostało, analogicznie jak w nowych regulacjach celnych, odprawą scentralizowaną. Zauważyć należy, iż dotychczasowe pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), udzielane importerowi, dotyczyło sytuacji, gdy pozwolenie to wydawała administracja celna innego państwa członkowskiego i importer dokonywał importu towarów w ramach tego pozwolenia na terytorium Polski. A zatem pozwolenie to obejmowało więcej niż jedno państwo członkowskie, co znajduje również swoje odzwierciedlenie w przypadku odprawy scentralizowanej, o której mowa w nowym brzmieniu art. 33b.

Nowy wzór stosuje się począwszy od rozliczeń podatku z tytułu importu towarów dokonywanego w miesiącu następującym po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie 20 sierpnia 2016 r.