e-Podatki

Nowy wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług 2016-08-09


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 1136) określono wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

Rozporządzeniem zostały określone nowe wzory:
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą” - załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy - załącznik nr 2,
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy - załącznik nr 3,
- objaśnienia do tych deklaracji stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia.
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami - załącznik nr 5;
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami - załącznik nr 6.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-8 i VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r., wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K i VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

Wzory dotychczasowych deklaracji dla podatku od towarów i usług mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.