e-Podatki

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi 2016-07-26


Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiduje ona wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu będą możliwe do końca 2016 r.

Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe.

Ustawa przewiduje, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy będą mogły jednak podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model scentralizowany – gmina rozlicza VAT jako podatnik) i same zdecydować, jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego.

Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

 

Źródło: Sejm