e-Podatki

Koniec preferencji amortyzacyjnych. 2006-04-04


Do końca 2005 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym korzystali ze szczególnych preferencji przy stosowaniu degresywnej metody amortyzacji.

Mianowicie mogli oni podwyższać stawkę amortyzacyjną współczynnikiem do 3,0, podczas gdy inni przedsiębiorcy korzystający z tej metody amortyzacji mogli stosować współczynnik do 2,0. Wraz z nadejściem 2006 r. utracili jednak to prawo i w efekcie możliwość szybszego rozliczenia w kosztach odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Z czego wynika ograniczenie tych przywilejów? Otóż utraciło ostatecznie moc rozporządzenie Rady Ministrów określające wykaz takich gmin, co jest konsekwencją nowych rozwiązań związanych z pobudzaniem rynku pracy wprowadzonych przez ustawodawcę w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomimo utraty mocy przez ww. rozporządzenie, zapisy ustaw o podatku dochodowym nie uległy w omawianym przez nas zakresie żadnym zmianom. Z sygnałów napływających do naszej redakcji wynika, że to właśnie brak zmian w ustawach podatkowych wprowadza przedsiębiorców w błąd i wywołuje szereg wątpliwości co do możliwości stosowania dotychczasowych współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne. Wyraźnie trzeba jednak zaznaczyć, że co prawda przepisy podatkowe się nie zmieniły, ale z uwagi na fakt, że możliwość stosowania tego szczególnego rozwiązania uzależniona była od istnienia wykazu gmin zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym, stały się one przepisami martwymi.

Wobec zaistniałej sytuacji podatnicy działający na terenie gmin, które były uznane za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, mieli obowiązek od 1 stycznia 2006 r. zmienić współczynnik podwyższający stawkę amortyzacyjną z 3,0 do (maksymalnie) 2,0. Wydaje się jednak, że obowiązek ten dotyczy tylko tych podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Sytuacja, w której rok podatkowy nie jest tożsamy z kalendarzowym może wystąpić u przedsiębiorców będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Tymczasem z art. 16k ust. 3 ustawy o pdop wynika, że jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z ww. wykazu, to stawki podwyższone współczynnikiem 3,0 można stosować jeszcze do końca tego roku. Zatem osoby prawne, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2006 r. mogą do końca tego roku stosować stawki amortyzacyjne w niezmienionej wysokości.

(źródło: Gazeta Podatkowa 03/04/2006)