e-Podatki

Ordynacja podatkowa - zmiany w ustawie 2016-07-07


Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846) wprowadzono zmiany do:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm),
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710),
  • ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184).

Zmieniona ustawa, między innymi, nakłada na podatników obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ewidencji VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Przepisy regulujące te kwestie weszły w życie  1 lipca 2016 roku.

Nowelizacja wprowadza również do polskiego prawodawstwa generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Znowelizowana ustawa reguluje także kwestie utworzenia Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – organu opiniodawczego, mającego za zadanie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w sprawach indywidualnych oraz wprowadzenie opinii zabezpieczających, pozwalających podatnikom poznanie stanowiska organów podatkowych w zakresie planowanych lub podjętych już transakcji, do których klauzula może zostać zastosowana.

Wprowadzone zmiany w zakresie podatku VAT nakładają na podatników, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wyłącznie w formie elektronicznej.

Poza wskazanymi powyżej zmianami ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2016 roku.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl