e-Podatki

Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa 2016-06-14


Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie do polskiego prawodawstwa generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z nowym art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Warunkiem pozbawienia takiej czynności mocy prawnej jest uznanie jej za unikanie opodatkowania – spełnienia łącznie przesłanki sztuczności i działania w celu osiągnięcia korzystnego rezultatu podatkowego, stojącego w sprzeczności z istotą regulacji podatkowej. Klauzula będzie miała zastosowanie, jeśli rezultatem działań mających cechy agresywnej optymalizacji podatkowej będzie korzyść podatkowa, której rozmiary przekraczają 100 000 zł.

Zastosowanie klauzuli polegać będzie na wydaniu decyzji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie ustalenia lub określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy albo wydania innej decyzji dotyczącej rozliczenia podatnika za oznaczony okres rozliczeniowy, jeżeli w tej decyzji zostanie zastosowana klauzula.

Nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – eksperckiego organu opiniodawczego, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w sprawach indywidualnych oraz wprowadzenie opinii zabezpieczających, które umożliwią podatnikom poznanie stanowiska administracji podatkowej odnośnie do planowanych lub podjętych już transakcji, do których potencjalnie zastosowanie może znaleźć klauzula.

Co więcej, ustawa wprowadza – w art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – klauzulę nadużycia prawa w odniesieniu do samego podatku od towarów i usług.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl