e-Podatki

Obniżenie limitu płatności bez użycia rachunku płatniczego 2016-05-17


Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przewiduje obniżenie wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ponadto ustawa wprowadza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tylko tej części dokonanych płatności, które zrealizowane zostały za pośrednictwem rachunku płatniczego. Takie rozwiązania podatkowe   mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku bankowego.

Wprowadzone zostają sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku realizacji płatności bezgotówkowych powyżej dozwolonego limitu. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów, albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania.

Nowe przepisy będą korzystne dla przedsiębiorców, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w tzw. szarej strefie.

Zmiany powinny ułatwić kontrolę skarbową przepływów finansowych, a tym samym usprawnić proces opodatkowania dochodów oraz właściwego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowy limit wartości transakcji dotyczyć ma transakcji zawartych po dniu wejścia w życie ustawy. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu objąć mają płatności dokonywane od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r., z tym że w przypadku płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy - tylko w przypadku transakcji nie przekraczających limitu z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe zasady związane z korektą nie znajdą zastosowania do płatności dotyczących kosztów już zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed dniem wejścia w życie ustawy.

Źródło: Senat