e-Podatki

Nowe wzory PIT-28/B, PIT/O i PIT/D 2016-04-05


2 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1993) załączniki nr 5–7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r.

Nowe wzory stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Natomiast nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.