e-Podatki

Nowe wzory zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 2016-03-08


5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przepisu nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.