e-Podatki

Zmiany w terminach obowiązywania ustawy o administracji podatkowej 2016-01-12


Część przepisów nowej ustawy o administracji podatkowej wejdzie w życie z opóźnieniem. Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513) oraz w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). Celem ustawy o administracji podatkowej, uchwalonej 10 lipca 2015 r., jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych. Ustawa o administracji podatkowej miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem trzech grup przepisów, dla których określono terminy: 1 września 2015 r., 1 kwietnia 2016 r. oraz dzień następujący po dniu ogłoszenia.

W ocenie projektodawców nowelizacji z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych, w związku z czym zasadne jest przesunięcie daty wejścia w życie jej przepisów, z dnia 1 stycznia 2016 r. – na dzień 1 lipca 2016 r., co zapewni przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. stanowi, że ustawa o administracji podatkowej wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Przepisy, które zgodnie z pierwotną wersją ustawy miały wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. oraz w dniu następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie w tych terminach. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie niektóre przepisy zmieniające inne ustawy, w tym ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz część przepisów przejściowych. Modyfikacje ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dotyczą upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do delegowania zadań z zakresu interpretacji podatkowych podległym organom.

Ustawa weszła w życie 25 grudnia 2015r.

Źródło: prezydent.pl