e-Podatki

Zmiany w prawie 2016-01-12


31 grudnia weszła w życie m.in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia obowiązuje m.in. ustawa z dnia 24 lipca 2015  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. To tylko część zmian, które zostały ostatnio wprowadzone.

12 stycznia 2016  weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015  w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA (Dz.U. 2015 poz. 2201).

5 stycznia weszły w życie:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015  w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. 2016 poz. 13)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015  w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2016 poz. 14)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015  w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2016 poz. 15).
Od 1 stycznia 2016  obowiązują:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015  w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 1972)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015  w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1980)
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2015  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015  w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2015 poz. 1993)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015  w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1994)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015  w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1998)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015  w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2015 poz. 1999)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015  w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2001)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015  w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015 poz. 2004)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2015 poz. 2025)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015  w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. 2015 poz. 2060)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015  w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2062)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015  w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015 poz. 2068)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1479)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015  w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 2138)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015  w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. 2015 poz. 2154)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. 2015 poz. 2157)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015  w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 2162)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 2176)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 2208)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. 2015 poz. 2209)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015  w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz.U. 2015 poz. 2212)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 2230)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015  w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu (Dz.U. 2015 poz. 2234)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015  w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. 2015 poz. 2244)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015  w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. 2015 poz. 2258)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015  w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dz.U. 2015 poz. 2259)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015  w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2015 poz. 2279)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015  w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 2296)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015  zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2299)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz.U. 2015 poz. 2304)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015  w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 2305)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015  w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 2307)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015  w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2015 poz. 2308)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015  w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2015 poz. 2309)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015  w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 2318)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz.U. 2015 poz. 2320)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015  w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2015 poz. 2355)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 2366).
31 grudnia weszły w życie:
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015  w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu (Dz.U. 2015 poz. 2124)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015  w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. 2015 poz. 2286)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015  w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz.U. 2015 poz. 2287).
25 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015  o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2184).

Od 24 grudnia obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej (Dz.U. 2015 poz. 2085).