e-Podatki

Nowe zasady opodatkowania odpraw lub odszkodowań 2015-12-01


Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.
    
Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Ustawa zakłada wprowadzenie nowych zasad opodatkowania dwóch kategorii dochodów osób fizycznych, po pierwsze, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, po drugie – odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania, bądź rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dochody z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, podlegać będą zryczałtowanemu opodatkowaniu w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Opodatkowaniu stawką w wysokości 70% podlegać będą również dochody z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania. Podatek będzie pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Powyższe zasady opodatkowania będą miały zastosowanie do osób, dla których podmiotami zobowiązanymi do zapłaty danego świadczenia są spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Przepisy ustawy stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: prezydent.pl