e-Podatki

Zmiany w przepisach PIT i CIT - zaliczanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów 2015-11-17


Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadzono zmiany do ustawy PIT i CIT. Ma to na celu wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767) wprowadzono zmiany do:

  1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – art. 1 ustawy zmieniającej,
  2. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) – art. 2 ustawy zmieniającej,

w obu ustawach zostały zaproponowane tożsame rozwiązania.

Zmiany dotyczą:

  • dodania definicji pojęć: działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac rozwojowych,
  • uchylenia art. 26c PIT i art. 18b CIT,
  • zmiany art. 6 ust. 2 PIT w związku uchyleniem art. 26c,
  • dodania przepisów art. 26e–26g PIT i art. 18d i art. 18e CIT dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową uznawanych jako koszty kwalifikowane.

Celem zmian jest wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Zmiany w tym zakresie zawierają dwa istotne rozwiązania.

Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 26c PIT w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 18b CIT w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach w nich określonych (art. 11 ustawy zmieniającej).

Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. (art. 12 ustawy zmieniającej).

Ustawa zmieniająca w art. 13 ustawy wprowadza także przepisy dotyczące nie ustalania dla podatników PIT i CIT przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w art. 5a pkt 34 ustawy PIT czy też art. 4a pkt 23 ustawy CIT, wniesiony, przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 5a pkt 35 ustawy PIT (art. 4a pkt 24 ustawy CIT), jeżeli wkład został wniesiony w 2016 r. albo w 2017 r. Do przychodów tych nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt 5 ustawy PIT a w przypadku ustawy CIT art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b pkt 5.

Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w ww. przypadku są wydatki poniesione na ich objęcie, do wysokości nominalnej wartości tych udziałów (akcji).
Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

Art. 14 ustawy zmieniającej wprowadza zwolnienie z CIT dochodu z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, która spełnia określone w tym przepisie warunki dotyczące m.in. przedmiotu działalności, wartości aktywów, rezydencji, nieuznania za zagraniczną spółkę kontrolowaną, wielkości udziałów.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl