e-Podatki

Ordynacja podatkowa – nowelizacja ustawy 2015-11-03


20 października w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20 października 2015r. poz. 1649). Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2012, str. 1), a także wprowadza rozwiązania mające na celu promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego. Celem nowelizacji jest również uszczelnienie systemu poboru podatków. Realizacji tych zamierzeń służą przede wszystkim zmiany regulacji z zakresu informacji podatkowych, zobowiązań podatkowych i kontroli podatkowej. Ponadto ustawa wypełnia wskazanie Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 29 października 2014 r. [sygn. akt S 5/14] w zakresie odpowiedniego unormowania sposobu komunikowania na żądanie wnioskodawcy o wydaniu na jego wniosek interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Ze względu na to, że aktualne rozwiązania prawne w zakresie pełnomocnictwa, bazujące na pochodzących z lat sześćdziesiątych XIX wieku regulacjach kodeksu postępowania administracyjnego, zdecydowanie nie przystają do obecnego otoczenia prawnego, ustawa na nowo określa instytucję pełnomocnictwa procesowego, dzieląc pełnomocnictwo na pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń oraz przewidując wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do składania pełnomocnictw.

Ustawa wprowadza zmiany w 14 aktach prawnych, tj. w:
 • ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
 • ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne,
 • ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Nowelizacja innych ustaw ma przede wszystkim charakter dostosowawczy, wynikający ze zmian wprowadzanych w ordynacji podatkowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
 1. przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 2. przepisów normujących instytucję pełnomocnictwa ogólnego oraz zmian przewidujących pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;
 3. przepisów dotyczących Rejestru Zastawów Skarbowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Źródło: prezydent.pl; isap.sejm.gov.pl