e-Podatki

Nowelizacja ustawy PIT i CIT 2015-11-03


Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych. Wprowadzone w latach 2014 – 2015 przepisy unijne przewidują również wspólne dla krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

    Ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego trzy dyrektywy Rady Unii Europejskiej, tj.:
 1. dyrektywę Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 111 z 15.04.2014, str. 50),
 2. dyrektywę Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 40),
 3. dyrektywę Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 1).
Nowelizacja wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:
 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1321)
 • ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem:
 1. przepisów nowelizujących ustawę o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 2. art. 1 pkt 1 i 2, art. 2 pkt 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 6, 7 i 9, art. 8 oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
 3. art. 1 pkt 3, 4, 7 i 11, art. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 5 i 8, art. 4, art. 10 oraz art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. odnoszą się do projektowanych regulacji w zakresie dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz do projektowanych regulacji w zakresie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: prezydent.pl