e-Podatki

Szczepienia w pracy przeciwko grypie? Konsekwencje podatkowe 2015-11-03


Szczepienia przeciwko grypie mogą być ujęte w kosztach przedsiębiorstwa, obniżając tym samym wysokość podatku dochodowego przez firmę. Zarazem w większości przypadków po stronie pracowników takie szczepienia będą przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT.

Szczepienia przeciwko grypie to dla pracodawcy wydatek racjonalny gospodarczo i uzasadniony ekonomicznie. To inwestycja w zdrowie pracowników, która pozwala zmniejszyć absencję pracowników.  Dodatkową korzyścią dla pracodawcy może być także możliwość ujęcia tego wydatku w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego.

Wydatek pracodawcy na sfinansowanie szczepień ochronnych postrzegać można jako poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego ujęcie go w kosztach podatkowych nie powinno budzić wątpliwości i to bez względu na to, czy szczepienia takie stanowią świadczenia zdrowotne, do których zapewnienia zobowiązują pracodawcę powszechnie obowiązujące przepisy prawa, czy też pracodawca finansuje je dobrowolnie. Należy oczywiście zadbać o odpowiednie udokumentowanie takiego wydatku – wyjaśnia doradca podatkowy Jarosław Ferdyn, menadżer Działu Doradztwa Grupy Gumułka.

Szczepienia mają również konsekwencje podatkowe dla pracowników. – Kwestię tę postrzegać należy przez pryzmat przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących nieodpłatnych świadczeniach i ich wykładni dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13; Dz.U. 2014 poz. 947). Zasadniczo uznać należy zatem, iż jeśli pracownik dobrowolnie godzi się na jakieś świadczenie od pracodawcy, uznając, iż jest to dla niego korzystne i w ten sposób np. zaoszczędza wydatku, który miałby ponieść samodzielnie, to świadczenie takie stanowi dla niego przychód podatkowy, od którego pracodawca pobiera zaliczkę na podatek – zaznacza ekspert Grupy Gumułka.

W określonych przypadkach wartość szczepienia nie będzie podlegać jednak opodatkowaniu podatkiem PIT. Tak będzie z pewnością w sytuacji, gdy przepisy prawne przewidują, iż szczepienie jest obowiązkowe, np. z uwagi na charakter lub warunki wykonywanej pracy (dotyczy to np. pracowników socjalnych lub żołnierzy), a jego koszty ponosi pracodawca. Wtedy nie będzie mowy o powstaniu przychodu po stronie pracownika, a pracodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek.

Szczepienia pracowników mogą być przeprowadzone zarówno w placówce medycznej, jak i w siedzibie firmy. – Jeżeli są wykonywane w siedzibie firmy, muszą być spełnione podstawowe warunki sanitarne. Badanie pracownika musi odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem do umywalki. Pracodawca nie dokonuje potrącenia wynagrodzenia za nieobecność, bez względu na to czy odbywają się z siedzibie firmy, czy poza nią – wyjaśnia Aleksandra Brzezina z Działu Rachunkowości Grupy Gumułka.

Źródło: Prasoweinfo.pl