e-Podatki

Opodatkowanie dywidend wypłacanych między firmami powiązanymi kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich 2015-10-07


Na 82 posiedzeniu, senatorowie z 10. poprawkami o charakterze doprecyzowującym przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące opodatkowania dywidend wypłacanych między firmami powiązanymi kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich.

Zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku.

Do polskiego systemu prawnego zostaną też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro.

Źródło: Senat