e-Podatki

Ustawa o rachunkowości - zmiany w ustawie PIT 2015-09-22


Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333) wprowadzono zmiany do:
  • art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ustawy zmieniającej),
  • art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dla ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych  wartości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 23 września 2015 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl