e-Podatki

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa 2015-09-22


Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, między innymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) wprowadza zmiany, między innymi w ustawie:

 1. z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – art. 3 ustawy zmieniającej - m.in. poprzez:
  • dodanie przepisu art. 62a i następne, które określają obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego w razie przekazania egzekucji administracyjnej przez komornika sądowego,
  • umożliwienie realizacji zajęć dokonywanych przez administracyjne organy egzekucyjne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy środki przypadające z tytułu zajętej wierzytelności nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich egzekwowanych świadczeń, dłużnik zajętej wierzytelności będzie zobligowany do dokonywania wypłat na rzecz tego organu, który jako pierwszy dokonał zajęcia oraz do zawiadomienia właściwych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji.

 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – art. 9 ustawy zmieniającej - m.in. poprzez dodanie § 2a w art. 76, zgodnie z którym w razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.
  Tym samym przyznany został priorytet zaliczenia nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek.

Zmienione przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy. Przepisy przejściowe w zakresie poszczególnych regulacji wprowadzonych znowelizowaną ustawą do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawarte są w art. 21 ustawy zmieniającej.

Zmiany wchodzą w życie 8 września 2016 r., z wyjątkiem:

 1. art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
 2. art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18, które wchodzą w życie 22 września 2015 r.;
 3. art. 19, który wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl