e-Podatki

Ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek 2015-09-22


Podczas 99 obrad Sejm przyjął nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze z przyjętych zmian to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również w transakcjach z udziałem konsumentów.

Nowe regulacje mają również zapewnić pełną zgodność krajowych przepisów z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nowelizacja wprowadza wynikający wprost z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie według wzoru: stopa referencyjna NBP (minimalna cena, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym) plus 8 punktów procentowych. Mechanizm uwzględniający w określaniu wysokości odsetek wprost jedną ze stóp NBP zastosowano też w Kodeksie cywilnym. Tzw. odsetki kapitałowe (za korzystanie z cudzego kapitału) będą naliczane według wzoru: stopa referencyjna plus 3,5 punktu, natomiast odsetki za opóźnienie – stopa referencyjna plus 5,5 punktu.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w naliczaniu odsetek maksymalnych. Mechanizm ten oparty będzie także na stopie referencyjnej, zamiast – jak obecnie – na stopie lombardowej NBP (maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych). Odsetki maksymalne będą stanowić dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych kapitałowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Nowe przepisy umożliwią większą ochronę wierzycieli. Ponadto mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i zwiększenia dyscypliny płatniczej.

Uporządkowanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym pozytywnie wpłynie na relacje społeczno-gospodarcze. W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Nowy mechanizm ograniczy zatem ryzyko spirali zadłużenia.

Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Źródło: Sejm