e-Podatki

Wejdą w życie 2015-09-08


16 września 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1285).


1 stycznia 2016 roku wejdą w życie:

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2015 r., poz. 1283), która zmienia ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  Zmiana polega na wprowadzeniu w podatku od nieruchomości zwolnienia dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.
 2. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r.o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1244), wprowadza zmiany m.in. w ustawie:
  • z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) – art. 9 ustawy zmieniającej,
  • z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) – art. 11 ustawy zmieniającej.

  Celem jest przywrócenie do polskiego porządku prawnego instytucji asesora sądowego.
 3. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269)
 4. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1296)
 5. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1259)
 6. Ustawa z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217)
 7.