e-Podatki

Zmiany w ustawach PIT i CIT 2015-09-08


Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1296) wprowadzone zostały zmiany do:
 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez:
  • rozszerzenie zakresu zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 67a) na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (dotychczas zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych),
  • wprowadzenie nowego zwolnienia – art. 21 ust. 1 pkt 67b - na podstawie którego zwolnione z opodatkowania byłyby świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.
  • zmianę przepisów w zakresie kosztów uzyskania przychodów wprowadzono rozwiązania wspierające działania podatników w zakładaniu (prowadzeniu) zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, zarówno na etapie ich tworzenia, jak i prowadzenia.

 2. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez:
  • uregulowanie kwestii związanych z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów  wydatków poniesionych na tworzenie oraz utrzymanie  zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Dodatkowo ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1259) wprowadzone zostały zmiany do:

 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – art. 2 ustawy zmieniającej,
 • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.) – art. 3 ustawy zmieniającej,

poprzez rozszerzenie zakresu dochodów/przychodów wolnych od podatku  na podstawie PIT i CIT, w zakresie:

 • odsetek lub dyskonta od listów zastawnych uzyskanych przez osoby fizyczne będące nierezydentami,
 • odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochodów z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskanych przez nierezydentów.

Jednocześnie w ustawie o CIT ujednolicono reguły dedykowane bankom hipotecznym w zakresie prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizujących) tworzonych na wierzytelności nabyte przez zrównanie wierzytelności kredytowych nabytych przez banki hipoteczne z kredytami udzielonymi przez te podmioty.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Dodatkowe zwolnienia w PIT

Ustawą z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217) wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5 ustawy zmieniającej.

Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu dochodów/przychodów wolnych od podatku  na podstawie art. 21 ustawy PIT, poprzez dodanie do art. 21 ust 1:

 • pkt 8a), zgodnie z którym wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • pkt 82a), w myśl którego wolne z PIT są kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowo, na mocy dodanego art. 52f zwolnieniu od podatku podlegają: zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego  - przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.