e-Podatki

Ustawa o administracji podatkowej 2015-09-08


W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 1269 została opublikowana ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa ta zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578), która traci moc obowiązującą.

Ustawa wprowadza regulacje w zakresie usprawnienia i poprawy funkcjonowania obecnej administracji podatkowej, stworzenia najlepszych warunków do realizacji podstawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych. Rozwiązania przewidziane w projektowanej ustawie pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni jej rolę usługową.

Ustawa wprowadza regulacje prawne, między innymi, w zakresie:

 1. określenia zadań oraz organizacji administracji podatkowej,
 2. systemu obsługi i wsparcia podatnika,
 3. pracowników administracji podatkowej,

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej wprowadza również zmiany m.in. w:

 1. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – art. 39 ustawy zmieniającej – zmiany dostosowujące, porządkujące oraz poprawiające jakość usług świadczonych przez administrację podatkową. Między innymi:
  • dodawano pkt 5 w art. 5 § 1 ustawy, który wskazuje naczelnika urzędu skarbowego jako wierzyciela grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które stanowią dochód budżetu państwa, z wyłączeniem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, co jest konsekwencją przekazania naczelnikom urzędów skarbowych zadań wojewodów związanych z wykonywaniem funkcji wierzyciela ww. należności.
  • zmiana art. 6, poprzez wprowadzenie możliwości podejmowania przez wierzycieli działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
  • dodano art. 6 § 1c wprowadza regulację, na mocy której wierzyciel będzie mógł odstąpić od podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych pomimo uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku o charakterze pieniężnym.
  • zmieniono art. 17, art. 23, art. 54, art. 107 oraz art. 110z poprzez wyłączenie Ministra Finansów od rozpatrywania indywidualnych spraw egzekucyjnych. W konsekwencji wprowadzono regulacje określające organy właściwe w zakresie ww. spraw.
  • zmieniono art. 23 § 6 poprzez wprowadzenie możliwości czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu.
  • zmieniono właściwości organu do orzekania w sprawach skarg na czynności egzekucyjne i skarg na przewlekłość postępowania.
  • doprecyzowano termin wniesienia skargi.
  • wprowadzono regulację umożliwiającą uchylenie czynności egzekucyjnej lub usunięcie stwierdzonej wady czynności w przypadku uwzględnienia skargi.
  • w art. 64b § 2 rozszerzono katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego.
  • odformalizowano postępowanie egzekucyjne i przesunięto orzecznictwo w kierunku zasady skargowości.

 2. w ustawie o kontroli skarbowej – art. 40 ustawy zmieniającej,
 3. w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – art. 42 ustawy zmieniającej,
  • rozszerzono zakres danych zbieranych na zgłoszeniach identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych o informację o przewidywanej liczbie zatrudnionych, co jest związane z wprowadzeniem tzw. „asystenta podatnika" dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

 4. w ustawie o Ordynacja podatkowa – art. 45 ustawy zmieniającej, m.in.:
  • zmiany wynikające z faktu nadania dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej statusu organu podatkowego.
  • zmiany przepisów odnoszących się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich związane ze zmianami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • zmiany związane z potrzebą realizacji założenia wydawania pism w formie elektronicznej poprzez podpisanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 5. w ustawie o Kodeks karny skarbowy – art. 48 ustawy zmieniającej,
  • zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym.

 6. w ustawie o podatku akcyzowym – art. 54 ustawy zmieniającej, związane z prowadzeniem regulacji wskazujących, iż obsługa i wsparcie podatnika w centrum obsługi będzie polegać również na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o podatku akcyzowym.

Konieczność nowelizacji wspomnianych aktów prawnych podyktowana została m.in. zmianą struktury organizacyjnej administracji podatkowej oraz nowymi standardami funkcjonowania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

 1. art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
 2. art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3–5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
 3. art. 57 ust. 2–4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.