e-Podatki

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. 2015-08-25


Minister Finansów podpisał 5 sierpnia 2015 r. obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19.08.2015 r. poz. 735).

W obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).

Stosownie do art. 57 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) w obwieszczeniu nie dokonano zmiany stawek, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. stawek:
•    podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
•    podatku od środków transportowych od autobusów,
Ich wysokość na 2016 rok została ustalona ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Stawki opłaty reklamowej na 2016 rok zostaną ogłoszone po wejściu w życie przepisów normujących zasady jej pobierania.

Źródło: Ministerstwo Finansów