e-Podatki

Szczepienia nie stanowią przychodu dla pracowników 2015-08-11


Ministerstwo Finansów zmieniło stare interpretacje uznając, że wydatki na zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień nie stanowią przychodu dla pracowników.

Resort finansów przeanalizował dwie interpretacje, wydane na wniosek urzędów zajmujących się pomocą społeczną. Skierowały one zapytania, dotyczące podatkowych skutków zaszczepienia pracowników socjalnych przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby. Wnioskodawcy uważają, że te szczepienia były konieczne, bo pracownicy często bywają w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zarażenia się tymi chorobami. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca powinien zastosować wszelkie środki, które likwidują lub przynajmniej ograniczają stopień narażenia się pracownika na zagrożenia biologiczne. W związku z tym wnioskujący uznali, że wydatki na szczepienia są zwolnione z podatku od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o brak skutków podatkowych, związanych ze szczepieniami przeciwko grypie w przypadku pracowników socjalnych (sygnatura IBPB II/1/415-688/11/MK) odpowiedzi Izby Skarbowej w Katowicach była negatywna. Tak samo było w przypadku szczepień przeciwko WZW, bo w wykładni (sygnatura IBPB II/1/415-952/11/BD) izba stwierdziła, że szczepień nie można uznać za świadczenia opisane w art. 21 ust. 11a. Artykuł ten dotyczy świadczeń rzeczowych i ekwiwalentach wynikających z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie stanowisko oznaczało natomiast, że szczepienia dla pracowników socjalnych wiązałyby się z dodatkowym przychodem dla nich.

Obie te interpretacje zostały właśnie zmienione przez resort finansów. W nowych wykładniach (sygnatury DD3.8222.2.190.2015.CRS w sprawie szczepień przeciwko grypie oraz DD3.8222.2.191.2015.CRS w sprawie szczepień przeciwko WZW) stwierdzono, że wydatki na szczepienia nie stanowią w ogóle przychodu w rozumieniu podatku od osób fizycznych.
W swoim uzasadnieniu, ministerstwo powołuje się na Kodeks pracy, który nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 pkt 3) oraz mówi, że w „przypadku zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia” (art. 2221 § 1). Zgodnie z artykułem  2221 § 3 Kodeksu pracy minister ds. zdrowia i minister ds. pracy określą m.in. wykaz szkodliwych czynników biologicznych. Taki wykaz zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.), które nakazuje w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, stosowanie ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dodatkowo w art. 20 ust. 3 tej ustawy jest mowa o tym, że koszty zakupu szczepionek oraz szczepień ponosi pracodawca.

Na tej podstawie resort finansów uznał, że nie można uznawać wydatków na szczepienia za przychodu dla pracowników.

Interpretacje dotyczą pracowników opieki społecznej, czyli osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Można się jednak spodziewać, że po opublikowaniu nowego stanowiska Ministerstwa finansów również prywatni pracodawcy nie będą mieli problemu z finansowaniem i rozliczaniem szczepionek dla pracowników. Zwłaszcza, jeżeli wykażą wyraźnie, że ich pracownicy mogą być zagrożeni zarażeniem się np. grypą.

Źródło: Tax Care