e-Podatki

Dodatkowy warunek stosowania zwolnienia dla dywidend 2015-07-28


21 lipca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany dotyczą wprowadzenia kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE, co zmierza do ujawniania ukrywanych dochodów.

Jak podaj Ministerstwo Finansów dodatkowy warunek stosowania zwolnienia dla dywidend ma na celu zniwelowanie proceder unikania czy też uchylania się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej. Według nowego projektu płatnik będzie musiał otrzymać oświadczenie od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda, aby zastosować zwolnienie.

Planowane zmiany dotyczyć będą również wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie ostatniego dnia br. i zastosowanie będą miały do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian oraz terminów od kiedy będą obowiązywać poszczególne zmiany znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów