e-Podatki

Sejm RP uchwalił ustawę o administracji podatkowej 2015-06-02


W dniu 27 maja 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o administracji podatkowej. Teraz ustawa trafi do dalszych prac Senatu RP.

Ustawa o administracji podatkowej ma pozwolić na stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, który poprawi jakość świadczonych przez administrację podatkową usług, skutkiem czego ma nastąpić optymalizacja stopnia orientacji na podatnika.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, utworzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie poboru podatków i należności oraz utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2015 r.).

Najważniejsze regulacje przewidziane w ustawie o administracji podatkowej dotyczą:
• utworzenia centrów obsługi,
• wprowadzenia instytucji asystenta podatnika,
• centralizacji systemu informacji podatkowej
• utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,
• wprowadzenia nowych zasad naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych,
• przeniesienia katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe na poziom rozporządzenia,
• racjonalizacji egzekucji administracyjnej,
• przeniesienia kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego w zakresie poboru grzywien nakładanych mandatami karnymi w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia.


Źródło: Ministerstwo Finansów