e-Podatki

2015-05-19


Przypominamy o istotnych terminach wpłat i składaniu dokumentów na najbliższe tygodnie.

20.05.2015 (środa)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień 2015 r.
 • wpłata pobranych w kwietniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w kwietniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2015 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2015 r.
25.05.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwiecień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
31.05.2015 (niedziela)

 • wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
1.06.2015 (poniedziałek)

 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2014 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
8.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
Źródło: gofin.pl